نمی دانم که باید اول سلام کنم دوم  عید و تبریک بگم ولی مناولی رو دوم میگم و دومی رو اول پس نتیجه میگیرم عید الیکم و سلام مبارک باد قاطی شد سلام یک سلام بارونی به تمام بچه های ایرونی عیدتون مبارکیک عید با خوشحالی اضافه با طمعه خوشبختی با دسر بی نیازی از هر نیازی  با نوشیدن آب زندگانی پاک باشید و سر حال .زیبا زندگی کنید ؟من رو هم دعا کنید که محتاجم به دعا در این سال نارحت نباشید و جانتان این جان و جسمتان از درد و بلا به دور همین بس دورد فراوان به تمام پاکدلان روزگار جوانی پاکی نه انکه به جسم بلکه به روح این موجود سرکش  بی ریا پاک از اصل خویش و داشتن اراده بیش از بیش  یا نبود امید یا دلی از شور ذوق ؟با من باش .چون روح از جسممکه نباشد نیستمگر میروی نیستم.....................مگر من چی ازت خواستم فقط عاشق شدن بگو چی کم داشتم که بردی از دلم؟بگو تو که بی خبر رفتی باید توضیحی بدی حالا نه ولی تا اخر دنیا منتظرماینه رسم عاشقی ؟.......به تو تبریک میگم که بی خودی توی زرق و برق دنیا گم شدیبه تو تبریک میگم گم شدن تو گل و گلخانه مردم شدی به تو تبریک میگمسال نو رو اصلا من این سر سال نوی نمی خواهم به این چیز ا فکر کنم تبریک سال نوسلام یک سلام سفید به این عید به این سال . سال خوب سال نو مبارکسال نو مبارکسال نو مبارک من تعصب دارم وطن پرستم توی ذهنم از ایران یک بهشت تصور دارم هیچکس   
دسته ها : در هم
شنبه بیست و چهارم 12 1387
X